Νικόλας Πέττας
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Νικόλας Πέττας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου της δικηγορικής εταιρίας μας έχουν αντιμετωπίσει πολλές περιπτώσεις που οι διαχειριστές ή διευθυντές μιας εταιρίας καλούνται να καταβάλλουν εξ ιδίων τους φόρους και τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί κατά της εταιρίας που διοικούν.

Με την πρόσφατη τροποποίηση του φορολογικού νόμου ευτυχώς τίθενται κάποιες προϋποθέσεις για την αλληλέγγυα ευθύνη των διαχειριστών για τους φόρους και τα πρόστιμα των νομικών προσώπων που διοικούν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τα πρόσωπα, που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ` αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, προκειμένου να υπάρχει αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ΚΦΔ, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις, τις οποίες οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του δικηγορικού μας γραφείου θα εξετάσουν αν πληρούνται ή όχι ώστε να αποφύγετε την ευθύνα:

 

α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου,

 

β. οι οφειλές πρέπει να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων. Αν οι οφειλές διαπιστώνονται μετά από έλεγχο, ως αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα νοούνται μόνο τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α` και γ` κατά το φορολογικό έτος ή την περίοδο στην οποία ανάγονται οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση που οι υπό παρ. 1 φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει και τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α` και γ` κατά τον χρόνο που κάθε δόση της ρύθμισης κατέστη ληξιπρόθεσμη ή η ρύθμιση απωλέσθηκε. Για τα ποσά των τόκων, των προσαυξήσεων, των προστίμων και των λοιπών χρηματικών κυρώσεων, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει τα πρόσωπα που είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την κύρια οφειλή επί της οποίας υπολογίζονται και επιβάλλονται τα ποσά αυτά,

 

γ. οι εν λόγω οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προσώπων. Το βάρος απόδειξης για την μη ύπαρξη υπαιτιότητας, φέρουν τα υπό παρ.1 του άρθρου 50 πρόσωπα.

 

Αν αντιμετωπίζετε κάποια τέτοια περίπτωση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο και να κλείσετε ραντεβού με τους δικηγόρους μας για να συζητήσετε κάθε φορολογική υπόθεση ή θέμα που σας απασχολεί.

 

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου της δικηγορικής μας εταιρίας έχουν χειριστεί πολλές φορολογικές υποθέσεις μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων   και ελευθέρων επαγγελματιών, τόσο ενώπιον των ελεγκτικών αρχών όσο και ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων.

Το φορολογικό τμήμα της δικηγορικής μας εταιρίας ενισχύθηκε από τον εξειδικευμένο στο φορολογικό δίκαιο δικηγόρο Νικόλα Πέττα. Ο δικηγόρος Νικόλας Πέττας έχει εξειδικευμένες σπουδές στο φορολογικό δίκαιο PGDip. Tax Law (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και έχει αποκτήσει μεγάλη σχετική εμπειρία ως δικηγόρος απασχολούμενος αποκλειστικά με φορολογικές υποθέσεις στην KBVL Law Firm, μέλος του νομικού δικτύου της Deloitte. Φιλοξενείται τακτικά σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και οικονομικές εφημερίδες για θέματα φορολογικά, επιχειρησιακά και για αναδρομικά των συνταξιούχων.

Μπορείτε να δείτε τηλεοπτική παρουσία του εδώ https://www.youtube.com/watch?v=uk4yMPRhBaA ή να διαβάσετε άρθρα του παρακάτω:

Νίκος Πέττας: Ζητήματα νομιμότητας της φορολόγησης των αναδρομικών εισοδημάτων των συνταξιούχων για το 2013

Ζητήματα νομιμότητας της φορολόγησης των αναδρομικών εισοδημάτων των συνταξιούχων για το 2013