ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
Νικόλας Πέττας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Νικόλας Πέττας

 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι δικηγόροι μας – φορολογικοί σύμβουλοι σας συμβουλεύουν τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που η επιχείρησή σας ελεγχθεί φορολογικά:

Η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου αποτελεί το πρώτο στάδιο του φορολογικού ελέγχου. Μετά από αυτήν ο φορολογούμενος γνωρίζει ότι εισέρχεται σε μια απαιτητική διαδικασία, υψηλού ρίσκου και κινδύνου.

Η κοινοποίηση εντολής ελέγχου είναι η αφετηρία για τα επόμενα στάδια με καταληκτικό στάδιο τον καταλογισμό φορολογικών βαρών και πρέπει ο ελεγχόμενος να επικοινωνήσει άμεσα με τον δικηγόρο του για τα φορολογικά θέματα και τον λογιστή του.

Όπως γνωρίζουν οι δικηγόροι μας με την εμπειρία τους σε φορολογικά θέματα, ο χρόνος στους φορολογικούς ελέγχους αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα οργάνωσης της άμυνας και των ισχυρισμών του φορολογούμενου.

Η αναζήτηση και η συλλογή στοιχείων είτε από τα βιβλία του φορολογούμενου είτε από τρίτους, όπως για παράδειγμα τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, πρώην και νυν συνεργάτες του, αποτελεί ένα από τα πλέον καθοριστικά στάδια οργάνωσης των ισχυρισμών του φορολογούμενου από τον δικηγόρο του.

Η πλέον αποτελεσματική άμυνα στηρίζεται σε όσο το δυνατόν πληρέστερη συλλογή στοιχείων και αυτή απαιτεί χρόνο προετοιμασίας. Γι’ αυτό το λόγο, ήδη, από το πρώτο στάδιο ο φορολογούμενος σε συνεργασία με τον δικηγόρο του πρέπει να προετοιμάζει τις γραμμές άμυνας του και να εξετάζει τους νομικούς και λογιστικούς ισχυρισμούς του, με επιμέλεια και προσοχή, για την επιλογή του πλέον ενδεδειγμένου.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας την απαιτητική διαδικασία των φορολογικών ελέγχων, ήδη, από το πρώτο στάδιο τους. Με επιμονή και επιμέλεια κατευθύνουν τους φορολογούμενους και τους λογιστικούς τους συμβούλους στην αναζήτηση των δόκιμων στοιχείων και προετοιμάζουν τις υπερασπιστικές γραμμές του φορολογούμενου, εξετάζουν τα εναλλακτικά σενάρια και αποφασίζουν για το πιο αποτελεσματικό.

1.Πως γνωρίζω εάν ελέγχομαι;

Ο φορολογούμενος γνωρίζει, με ασφάλεια, ότι ελέγχεται, μόνον από την κοινοποίηση σ’ αυτόν εντολής ελέγχου.

2.Τι είναι η εντολή ελέγχου;

Είναι η γραπτή εντολή για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Χωρίς εντολή ελέγχου δεν μπορεί να διενεργηθεί νόμιμος φορολογικός έλεγχος.

3.Πως λαμβάνω γνώση της εντολής ελέγχου;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1073/2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ έχει διευκρινιστεί, ότι η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοσή της.

4.Τι περιλαμβάνει η εντολή ελέγχου;

Α. Ποια υπηρεσία θα διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο. Μπορεί να είναι είτε η Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου είτε κάποιο ελεγκτικό κέντρο, όπως το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), η Οικονομική Αστυνομία κλπ. Οι δικηγόροι μας έχουν αντιμετωπίσει φορολογικούς ελέγχους από όλες τις παραπάνω φορολογικές αρχές.

Β. Ο αριθμός της εντολής ελέγχου και η ημερομηνία έκδοσης της.

Γ. Ποιος ή ποιοι υπάλληλοι, και μόνον, είναι αρμόδιοι να ελέγξουν την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.

Δ. Το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ε. Ποια είναι η ελεγχόμενη περίοδος.

ΣΤ. Το αντικείμενο ή τα αντικείμενα του φορολογικού ελέγχου, δηλαδή, αν ο φορολογικός έλεγχος θα αφορά την φορολογία εισοδήματος, τον φόρο δωρεών ή κληρονομιών, τα τέλη χαρτοσήμου κλπ. 

  1. Η χρονική διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, η οποία δύναται να παραταθεί μόνον μία φορά κατά έξι μήνες. Δεύτερη παράταση είναι δυνατή για ακόμη έξι μήνες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Θ. Το είδος του φορολογικού ελέγχου, δηλαδή, εάν είναι πλήρης ή μερικός.

  1. Ειδικές περιπτώσεις.

Έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης.

Ειδικά στις περιπτώσεις των επιτόπιων φορολογικών ελέγχων, δηλαδή, στις περιπτώσεις εκείνες, που η φορολογική αρχή αποφασίζει να ελέγξει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του, οι αρμόδιοι υπάλληλοι οφείλουν να επιδείξουν στους εκπροσώπους της επιχείρησης την ταυτότητα τους και την εντολή, πριν την έναρξη του ελέγχου.

 Έλεγχος σε οικία.

Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ξεκινούν να εργάζονται πάνω στο φορολογικό έλεγχο, επικοινωνούν με τα εκλεκτικά όργανα, αξιολογούν τα κρίσιμα περιστατικά, συλλέγουν το αναγκαίο υλικό, σταθμίζουν τους κινδύνους ώστε να προετοιμάσουν την υπόθεση για τα επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν.