ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου της δικηγορικής εταιρίας μας έχουν αντιμετωπίσει πολλές περιπτώσεις που οι διαχειριστές ή διευθυντές μιας εταιρίας καλούνται να καταβάλλουν εξ ιδίων τους φόρους και τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί κατά της εταιρίας που διοικούν.

Με την πρόσφατη τροποποίηση του φορολογικού νόμου ευτυχώς τίθενται κάποιες προϋποθέσεις για την αλληλέγγυα ευθύνη των διαχειριστών για τους φόρους και τα πρόστιμα των νομικών προσώπων που διοικούν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τα πρόσωπα, που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ` αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, προκειμένου να υπάρχει αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ΚΦΔ, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις, τις οποίες οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του δικηγορικού μας γραφείου θα εξετάσουν αν πληρούνται ή όχι ώστε να αποφύγετε την ευθύνα:

 

α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου,

 

β. οι οφειλές πρέπει να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων. Αν οι οφειλές διαπιστώνονται μετά από έλεγχο, ως αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα νοούνται μόνο τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α` και γ` κατά το φορολογικό έτος ή την περίοδο στην οποία ανάγονται οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση που οι υπό παρ. 1 φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει και τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α` και γ` κατά τον χρόνο που κάθε δόση της ρύθμισης κατέστη ληξιπρόθεσμη ή η ρύθμιση απωλέσθηκε. Για τα ποσά των τόκων, των προσαυξήσεων, των προστίμων και των λοιπών χρηματικών κυρώσεων, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει τα πρόσωπα που είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την κύρια οφειλή επί της οποίας υπολογίζονται και επιβάλλονται τα ποσά αυτά,

 

γ. οι εν λόγω οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προσώπων. Το βάρος απόδειξης για την μη ύπαρξη υπαιτιότητας, φέρουν τα υπό παρ.1 του άρθρου 50 πρόσωπα.

 

Αν αντιμετωπίζετε κάποια τέτοια περίπτωση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο και να κλείσετε ραντεβού με τους δικηγόρους μας για να συζητήσετε κάθε φορολογική υπόθεση ή θέμα που σας απασχολεί.

 

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου της δικηγορικής μας εταιρίας έχουν χειριστεί πολλές φορολογικές υποθέσεις μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων   και ελευθέρων επαγγελματιών, τόσο ενώπιον των ελεγκτικών αρχών όσο και ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων.

Το φορολογικό τμήμα της δικηγορικής μας εταιρίας ενισχύθηκε από τον εξειδικευμένο στο φορολογικό δίκαιο δικηγόρο Νικόλα Πέττα. Ο δικηγόρος Νικόλας Πέττας έχει εξειδικευμένες σπουδές στο φορολογικό δίκαιο PGDip. Tax Law (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και έχει αποκτήσει μεγάλη σχετική εμπειρία ως δικηγόρος απασχολούμενος αποκλειστικά με φορολογικές υποθέσεις στην KBVL Law Firm, μέλος του νομικού δικτύου της Deloitte. Φιλοξενείται τακτικά σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και οικονομικές εφημερίδες για θέματα φορολογικά, επιχειρησιακά και για αναδρομικά των συνταξιούχων.

Μπορείτε να δείτε τηλεοπτική παρουσία του εδώ https://www.youtube.com/watch?v=uk4yMPRhBaA ή να διαβάσετε άρθρα του παρακάτω:

Νίκος Πέττας: Ζητήματα νομιμότητας της φορολόγησης των αναδρομικών εισοδημάτων των συνταξιούχων για το 2013

Ζητήματα νομιμότητας της φορολόγησης των αναδρομικών εισοδημάτων των συνταξιούχων για το 2013

ΗΠΙΟΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία και ιδιαίτερα στις φορολογικές κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση φορολογικής παράβασης.

Είναι δε πολύ συνηθισμένο να προβλέπεται άλλη φορολογική κύρωση όταν έγινε η παραβίαση, άλλη φορολογική κύρωση όταν έγινε η προσφυγή και άλλη όταν δικάζει το φορολογικό Δικαστήριο την φορολογική υπόθεση.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα ποια από όλες τις κυρώσεις θα πρέπει να επιβληθεί. Είναι προφανές ότι το συμφέρον του φορολογούμενου είναι να επιβληθεί η ηπιώτερη φορολογική κύρωση.

Ένας έμπειρος δικηγόρος φορολογικών υποθέσεων γνωρίζει ότι σε αυτές τις φορολογικές υποθέσεις έχει εφαρμογή, η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της διάταξης που προβλέπει την ηπιότερη διοικητική κύρωση για παραβιάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Η αρχή αυτή σημαίνει ότι εάν μεταξύ του χρόνου τέλεσης μίας φορολογικής παράβασης και του χρόνου τελεσίδικης εκδίκασης της διαφοράς που προέκυψε από αυτήν την παραβίαση, έχει μεσολαβήσει μεταβολή του νομικού καθεστώτος που προβλέπει την σχετική κύρωση, τότε η φορολογική διοίκηση ή το διοικητικό δικαστήριο το οποίο επιλαμβάνεται της σχετικής διαφοράς οφείλει να εφαρμόσει ως προς την κρινόμενη φορολογική παράβαση, εκείνο το νομικό καθεστώς που  ίσχυσε μεταξύ του χρόνου τέλεσης της παράβασης και του χρόνου τελεσίδικης εκδίκασης της φορολογικής διαφοράς, το οποίο εφαρμοζόμενο στο σύνολό του καταλήγει στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιβολή της ηπιότερης διοικητικής κύρωσης σε βάρος του παραβάτη.

Το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται με πολλούς λογιστές και φοροτέχνες και παρέχει νομική υποστήριξη σε φορολογικές υποθέσεις από τις πιο απλές και μικρές έως τις πιο πολύπλοκες και μεγάλες.

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει ασχοληθεί με πολυάριθμες φορολογικές υποθέσεις τόσο σε συμβουλευτικό όσο και δικαστικό επίπεδο. Το ίδιο και οι συνεργάτες δικηγόροι της εταιρίας μας έχουν εντρυφήσει στο φορολογικό δίκαιο και μπορούν να σας παρέχουν νομική υποστήριξη σε φορολογικά θέματα.

Η αναδρομική εφαρμογή του ηπιότερου για τον φορολογούμενο φορολογικού καθεστώτος δεν είναι χωρίς προϋποθέσεις. Πρώτα από όλα εφαρμόζεται μόνο για τις φορολογικές κυρώσεις και όχι γενικά για την εφαρμογή του φόρου. Επίσης πρέπει η αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος να αφορά την ίδια ή παρόμοια φορολογική παράβαση και να αφορά το κρίσιμο χρονικό διάστημα από την διαπίστωση της φορολογικής παράβασης μέχρι την τελεσίδικη εκδίκαση της φορολογικής υπόθεσης.

Είναι σημαντικό ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει δεχθεί με την με αριθμό 1438/2018 απόφασή του ( σε 7μελή σύνθεση ) ότι η αρχή βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος περί ισότητας και στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. Δ περί αναλογικότητας των περιορισμών του δικαιώματος επί της περιουσίας. Εφόσον λοιπόν το ΣτΕ έκρινε ότι η ως άνω φορολογική αρχή έχει συνταγματική ισχύ, ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή της και ο φορολογούμενος δικαιούται να την επικαλεστεί πάντοτε εφόσον φυσικά τηρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της.

Είναι επίσης σημαντικό ότι το φορολογικό δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη του αυτεπάγγελτα την αρχή αυτή. Δηλαδή αν ο δικηγόρος παραλείψει να την επικαλεστεί και να την στοιχειοθετήσει ενώπιον του Δικαστηρίου, τότε ο φορολογούμενος χάνει αυτό το σημαντικό μερικές φορές ευεργέτημα.

Για αυτόν τον λόγο ο κάθε φορολογούμενος πρέπει να απευθύνεται σε δικηγόρους με γνώσεις και εμπειρία στο φορολογικό δίκαιο και τις φορολογικές  υποθέσεις.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Το δικηγορικό μας γραφείο με την καθημερινή τριβή των δικηγόρων του με φορολογικά θέματα έχει διαπιστώσει ότι από το 2010 η στρατηγική των Φορολογικών Αρχών άλλαξε ριζικά. Μέχρι τότε, οι Φορολογικές Αρχές αναζητούσαν την φοροδιαφυγή, μέσω του ελέγχου των, εμπορικών κυρίως, συναλλαγών των φορολογουμένων, έκτοτε, όμως, η προσοχή τους στράφηκε στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, που συνιστούν τον υπ’ αριθμόν ένα στόχο των Φορολογικών οργάνων.

Η ανεπιφύλακτη άρση του τραπεζικού απορρήτου αποτέλεσε την αφορμή για ένα νέο κύμα φορολογικών ελέγχων, που σαν σκοπό είχαν, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων, τον εντοπισμό φοροδιαφυγής.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας μέσω της πολυετούς ενασχόλησης τους με φορολογικούς ελέγχους τραπεζικών συναλλαγών καθημερινά καλούμαστε να απαντήσουμε σε εύλογες απαντήσεις των εντολέων μας, όπως:

 1. Υπάρχει απόρρητο στους τραπεζικούς λογαριασμούς μου;

Όχι. Μετά και την θέσπιση του Ν. 3842/2010 κάμφθηκε κάθε επιφύλαξη για την άρση του τραπεζικού απορρήτου, με αποτέλεσμα τα πιστωτικά ιδρύματα να περιλαμβάνονται στους φορείς εκείνους, που είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στοιχεία για τις συναλλαγές των φορολογουμένων στις Φορολογικές Αρχές.

 1. Γιατί ελέγχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί;

Η φιλοσοφία πίσω από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών είναι ότι στο περιεχόμενο τους ευρίσκονται εισοδήματα των φορολογουμένων τα οποία οι τελευταίοι δεν τα συμπεριέλαβαν, ως όφειλαν, στις ετησίως υποβληθείσες δηλώσεις τους.

 1. Έχει την αρμοδιότητα η Φορολογική Αρχή να διερευνά τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς;

Ναι. Σύμφωνα με την νομοθεσία και τις δικαστικές αποφάσεις έχει κριθεί ότι ο εντοπισμός της φοροδιαφυγής αποτελεί «επιτακτικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος» (ΣτΕ 884/2016).

 1. Δεν παραβιάζονται τα προσωπικά μου δεδομένα, όταν η Φορολογική Αρχή μου ζητά να υποδείξω την πηγή προέλευσης των τραπεζικών μου λογαριασμών;

Οι δικηγόροι του γραφείου μας με την ενασχόλησή τους με φορολογικές υποθέσεις αλλά και προσωπικά δεδομένα σας ενημερώνουν ότι σύμφωνα με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί ότι «πρόκειται για μη ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο» (ΣτΕ 884/2016). Συνεπώς, δεν φαίνεται να είναι νομικά βάσιμος ο ισχυρισμός του φορολογουμένου, όταν καλείται να υποδείξει την πηγή των τραπεζικών του συναλλαγών, ότι αυτά αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

 1. Μπορεί να ερωτηθώ για τραπεζικό λογαριασμό για τον οποίο ζήτησα το κλείσιμο του;

Βεβαίως, κάθε φορολογούμενος ελέγχεται για συγκεκριμένα, ένα ή και περισσότερα έτη. Κριτήριο επομένως είναι η χρονική διάρκεια του ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν το 2020 ελέγχεται για το φορολογικό έτος 2014, ελέγχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί, που τηρούσε το 2014, ανεξαρτήτως αν μεταγενέστερα αυτοί έχουν καταργηθεί ή έχει σταματήσει να είναι συνδικαιούχος τους.

 1. Πως ερευνώνται οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί;

Η Φορολογική Αρχή (π.χ. Δ.Ο.Υ., ΚΕΦΟΜΕΠ, ΥΕΔΔΕ κλπ), που αναλαμβάνει τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, υποβάλει αίτημα προς τα πιστωτικά ιδρύματα παροχής στοιχείων, και εν συνεχεία τα τελευταία, της αποστέλλουν κάθε συναλλαγή όλων των ατομικών και κοινών τραπεζικών λογαριασμών (προθεσμιακών, ταμιευτηρίου, όψεως, υβριδικό κλπ) που σαν δικαιούχο ή συνδικαιούχο έχουν το  Α.Φ.Μ. του ελεγχόμενου.

Κριτήριο για την αποστολή ενός λογαριασμού είναι το κατά πόσον συσχετίζεται με το Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου.

 1. Ποια είναι τα στάδια του ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών;
 2. A. Έρευνα

Αρχικώς, τα φορολογικά όργανα αναλαμβάνουν να κατηγοριοποιήσουν και να ταυτοποιήσουν όλες τις συναλλαγές το φορολογουμένου, και συγκεκριμένα τις καταθέσεις του, υπό την έννοια, ότι εξαυτών προκύπτει αύξηση των διαθεσίμων εισοδημάτων του.

Β. Αίτημα Παροχής Πληροφοριών

Ακολούθως τα φορολογικά όργανα και ενώ έχουν καταλήξει σε μια κατηγορία πιστώσεων που θεωρούν αδικαιολόγητες ή έστω υπό διερεύνηση, αποστέλλουν στον φορολογούμενο, συνήθως, Αίτημα Παροχής Πληροφοριών ζητώντας από τον τελευταίο εντός προθεσμίας 5 ημερών (!) να προσκομίσει στοιχεία, αιτιολογώντας τις εν λόγω πιστώσεις.

Η συγκεκριμένη προθεσμία, συνήθως, σε πρακτικό επίπεδο δεν τηρείται αυστηρά, και ρητώς ή σιωπηρώς παρατείνεται.

Το συγκεκριμένο στάδιο είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς η εμπειρία έχει καταδείξει και καταδεικνύει καθημερινώς, ότι αν τα στοιχεία και οι αιτιολογίες του φορολογουμένου κριθούν επαρκείς, ο φορολογικός έλεγχος σταματά σ’ αυτό το στάδιο.

Γ. Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου

Μετά την ανταπόκριση του φορολογούμενου στο στάδιο του Αιτήματος και σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί του είτε απορριφθούν εν όλω ή εν μέρει, τα φορολογικά όργανα, που διενεργούν τον έλεγχο, συντάσσουν Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις τους αναφορικά με την διερεύνηση των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογουμένου και τις κοινοποιούν στον φορολογούμενο.

Επί του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου ο φορολογούμενος δύναται να απαντήσει υποβάλλοντας υπόμνημα εντός προθεσμίας 20 ημερών (ανελαστικά).

Δ. Έκθεση Ελέγχου – Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

Ακολούθως, και μετά την λήψη και επεξεργασία των ισχυρισμών του φορολογουμένου επί του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου, εφ όσον οι ισχυρισμοί του φορολογούμενου δεν γίνουν δεκτοί, η Φορολογική Αρχή οριστικοποιεί τα αποτελέσματα της, συντάσσοντας Έκθεση Ελέγχου και εκδίδοντας Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, επιβάλλοντας φορολογικές επιβαρύνσεις.

Μόνη προστασία των φορολογουμένων η άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σκοπό την ακύρωση τους.

Σε όλα τα ανωτέρω στάδια οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας αναλαμβάνουν να συντάξουν τα υπομνήματα σας, να απαντήσουν στους ισχυρισμούς των φορολογικών αρχών, να σταθμίσουν τα υπέρ και τα κατά των θέσεων σας και να οργανώσουν την άμυνα σας γι’ αυτό το πολυδαίδαλο και απαιτητικό πλαίσιο, προκειμένου να αποφύγετε τα πιο επικίνδυνα μονοπάτια.

Ο φορολογικός έλεγχος είναι σίγουρα μια ταλαιπωρία αλλά η άρτια και συγκροτημένη προετοιμασία σε συνεργασία με τους δικηγόρους φορολογικού δικαίου του γραφείου μας  μπορούν να καταστούν ο πιο αποτελεσματικός αρωγός σας.

 

 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η δικηγορική μας εταιρία ασχολούμενη πολλά θέματα με φορολογικές υποθέσεις διαπίστωσε ήδη από το 2010 (Ν. 3888/2010) ότι στο ελληνικό φορολογικό σύστημα εισήλθε μια καινοφανής έννοια για τους φορολογούμενους, η «προσαύξηση περιουσίας».

Αν αναζητήσει κανείς τον ορισμό της προσαύξηση περιουσίας θα ματαιοπονήσει, εφόσον όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας, ορισμός δεν υπάρχει.

Διαφαίνεται και μέσα από την πρακτική εφαρμογή και μέσα από την νομολογία, ότι ως προσαύξηση περιουσίας αποτελεί κάθε οικονομικό στοιχείο προσαυξητικό της περιουσίας του φορολογουμένου, το οποίο δεν μπορεί δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί στις μέχρι σήμερα κατηγορίες (ορθότερα) εισοδήματος.

Η προσαύξηση περιουσίας αποτελεί τον πολιορκητικό κριό των Φορολογικών Αρχών, καθώς στην αναζήτηση της φοροδιαφυγής, κάθε οικονομικό στοιχείο, οποιαδήποτε οικονομική ύλη εντοπίσουν αλλά δεν μπορούν να την κατηγοριοποιήσουν σε μία από τις πηγές εισοδήματος, την θεωρούν προσαύξηση περιουσίας.

Δηλαδή, εφ’ όσον η Φορολογική Αρχή εντοπίσει μια οικονομική αξία, όπως για παράδειγμα ένα ποσό σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, το οποίο αδυνατεί να το υπάγει στις κατηγορίες εισοδήματος, δηλαδή, αδυνατεί να την αιτία προέλευσης του, για παράδειγμα από μισθούς, από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή από την εκμετάλλευση ακινήτων, το χαρακτηρίζει ως «προσαύξηση περιουσίας», προερχόμενο από άγνωστη πηγή και το υπάγει σε φορολόγηση.

Πολλές φορές οι δικηγόροι φορολογικών υποθέσεων του γραφείου μας έχουν διαπιστώσει ότι η φορολογική αρχή αδυνατεί είτε θελημένα είτε αθέλητα να υπαγάγει σε κάποια νόμιμη κατηγορία ακόμα και ποσά που είναι προφανή και δηλωθέντα ή ακόμα και ποσά ιδιαίτερα χαμηλά με τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να απασχολείται.

Ο φορολογικός συντελεστής των εισοδημάτων που χαρακτηρίζονται ως «προσαύξηση περιουσίας» ανέρχεται σε 33%, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4172/2013.

Οι δικηγόροι φορολογικών υποθέσεων του γραφείου μας έχουν εντοπίσει στη νομολογία τις εξής περιπτώσεις που κρίθηκε ότι υφίσταται προσαύξηση περιουσίας:

α. Της κατάθεσης ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (ΣτΕ 3071/2017)

β. Του ποσού τραπεζικού λογαριασμού καθώς και εμβάσματος στην αλλοδαπή (ΣτΕ 884/2016)

Ενώ, αντιστοίχως φαίνεται να μην αποτελεί προσαύξηση περιουσίας:

α. Η μεταφορά, με έμβασμα, χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του ίδιου προσώπου (ΣτΕ 435/2017).

β. Η μεταφορά χρηματικού ποσού από κοινό τραπεζικό λογαριασμό, που έχει ο φορολογούμενος με συγγενικό του πρόσωπο στην ημεδαπή, σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (ΣτΕ 1897/2018)

γ. Το ποσό που προέρχεται από καταβολές πελατών της Εταιρείας στην οποία συμμετέχει ο φορολογούμενος στον προσωπικό του λογαριασμό (999/2019 ΔΕΔ, ΠΟΛ.: 1175/2017)

Προσοχή:

Όταν μια οικονομική αξία δύναται να τακτοποιηθεί ως προερχόμενη από είτε από μισθωτή εργασία είτε από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος είτε από εκμετάλλευση ακινήτων είτε από είσπραξη μερισμάτων ή κερδών νομικού προσώπου, δεν αποτελεί προσαύξηση περιουσίας.

Τα ελληνικά δικαστήρια μετά το 2016 ασχολούνται με την έννοια της προσαύξησης περιουσίας και θα συνεχίσουν να ασχολούνται με αυτήν για αρκετά χρόνια ακόμη.

Ο φορολογούμενος που έρχεται αντιμέτωπος στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου με την «κατηγορία» της προσαύξηση περιουσίας πρέπει να εφοδιαστεί με επιμονή και υπομονή, ώστε να αποδείξει, ότι η αποδιδόμενη σε βάρος του προσαύξηση περιούσιας είναι αβάσιμη και να αναζητήσει την άμεση συνδρομή δικηγόρου που ασχολείται με φορολογικές υποθέσεις και φορολογικό δίκαιο.

Η απόδειξη ότι ένα τραπεζικό ποσό ή μια οικονομική αξία, δεν αποτελεί προσαύξηση περιουσίας του αποτελεί μια κοπιώδη και σύνθετη προσπάθεια για τον φορολογούμενο που απαιτεί νομικές, χρηματοοικονομικές και λογιστικές γνώσεις για την συγκρότηση των υπερασπιστικών ισχυρισμών του, οι οποίοι δεν είναι ούτε εύκολοι ούτε αυτονόητοι. Στο πλαίσιο αυτό οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας, αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο της προβολής και συγκρότησης των υπερασπιστικών ισχυρισμών των εντολέων μας, ώστε να αποδείξουμε, όπου αυτό είναι εφικτό, ότι δεν συντρέχει περίπτωση προσαύξησης περιουσίας για τον εντολέα μας.

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έμμεσες Τεχνικές Φορολογικού Ελέγχου

Οι φορολογούμενοι, ήδη, έρχονται αντιμέτωποι με το «όπλο των όπλων» των Φορολογικών Αρχών, τις «έμμεσες τεχνικές ελέγχου» που μέχρι πρότινος ήταν άγνωστες στους φορολογικούς ελέγχους και ως εκ τούτου τόσο στους λογιστές όσο και στους δικηγόρους φορολογικού δικαίου.

Η ελληνική νομοθεσία υιοθετώντας τις συστάσεις του ΟΟΣΑ θέσπισε ήδη από την νομοθεσία του Ν. 2238/1994 τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, πλην όμως μέχρι τις ημέρες μας η εφαρμογή τους ήταν περιορισμένη.

Πλέον όμως και μετά την ισχύ του Ν. 4172/2013 θα αποτελέσουν το κύριο εργαλείο διενέργειας φορολογικών ελέγχων και για αυτό οι δικηγόροι των γραφείων μας που ασχολούνται με φορολογικές υποθέσεις σας ενημερώνουν ανάλογα:

 1. Τι είναι οι έμμεσες τεχνικές;

Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου αποτελούν μια σειρά από μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού των εισοδημάτων των φορολογουμένων.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για πέντε μεθόδους, μέσω των οποίων, ελέγχεται το συνολικό εισόδημα των φορολογουμένων.

 1. Που προβλέπονται;

Ορίζονται στο άρθρο 27 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας).

 1. Ποιους αφορούν;

Αφορούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, μηδενός εξαιρουμένου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Επομένως, με τις έμμεσες μεθόδου μπορούν να επαναπροσδιορίζονται τα εισοδήματα και φυσικών και νομικών προσώπων. Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου περιμένουν ότι οι εφορεία θα χρησιμοποιήσει εντατικά στο μέλλον αυτές τις τεχνικές για να προβεί σε φορολογικούς ελέγχους και ως εκ τούτου θα δημιουργηθούν πολλές σχετικές φορολογικές υποθέσεις.

 1. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται;

Μέσω της εφαρμογής τους οι Φορολογικές Αρχές φιλοδοξούν να προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου.

Επομένως, θεωρώντας η Φορολογική Αρχή ότι το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου αποκρύπτεται, εφαρμόζει τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου με σκοπό τον εντοπισμό του πραγματικού εισοδήματος, άρα και της φοροδιαφυγής.

 1. Δηλαδή, όλων των φορολογουμένων τα εισοδήματα προσδιορίζονται με τις έμμεσες τεχνικές;

Όχι, μόνο αυτών των φορολογουμένων που θα βρεθούν σε φορολογικό έλεγχο έμμεσων τεχνικών ελέγχου.

 1. Ποια είναι τα κριτήρια για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών;

Τα κριτήρια εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ορίζονται στο άρθρο 28 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και διαφοροποιούνται αναλόγως εάν πρόκειται για νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

 1. Κριτήρια εφαρμογής σε νομικά πρόσωπα

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013, μπορούν να εφαρμοστούν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε ένα νομικό πρόσωπο εφ’ όσον:

α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή

β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή

γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.

Προσοχή: Οι δικηγόροι μας με την εμπειρία τους σε φορολογικές υποθέσεις, σας εφιστούν την προσοχή ότι οι έμμεσες τεχνικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ένα νομικό πρόσωπο, ακόμη και για μια επουσιώδη και τυπική πλημμέλεια στην τήρηση των λογιστικών του αρχείων.

 1. Κριτήρια εφαρμογής σε φυσικά πρόσωπα

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013, μπορούν να εφαρμοστούν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε ένα νομικό πρόσωπο όταν:

α. το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης, ή

β. όταν υπάρχει περίπτωση προσαύξησης περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα.

 1. Ποιες είναι οι έμμεσες μέθοδοι:

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4174/2013 οι έμμεσες τεχνικές είναι:

α) η αρχή των αναλογιών,

β) η ανάλυση ρευστότητας του φορολογούμενου,

γ) η καθαρή θέσης του φορολογούμενου,

δ) η σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και

ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

 1. Πως αναλύονται οι παραπάνω μέθοδοι:

Η νομική διάταξη εξαντλείται στους παραπάνω τίτλους. Περαιτέρω για τον καθορισμό του περιεχομένου τους οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου της εταιρίας μας διαπίστωσαν ότι έχουν εκδοθεί, ήδη, δύο αποφάσεις που εξειδικεύουν το περιεχόμενο τους.

Συγκεκριμένα, με την ΠΟΛ.:1050/2014 του πρώην ΓΓΔΕ καθορίστηκε το περιεχόμενο των μεθόδων:

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,

γ) της καθαρή θέσης του φορολογούμενου,

ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

Ενώ, μόλις προσφάτως, με την Α 1008/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίστηκαν οι μέθοδοι:

α) της αρχής των αναλογιών και

δ) της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών

Η παρακολούθηση των μεθόδων και του τρόπου με τον οποίο αναδημιουργούν το εισόδημα των φορολογουμένων είναι μια εξαιρετικά δύσκολη απαιτητική διαδικασία, οι Φορολογικές Αρχές για τα φυσικά πρόσωπα προσπαθούν να εντοπίσουν την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη μέσω της ανάλυσης όλων των οικονομικών δεδομένων τους  με την δημιουργία, συνήθως, ενός «ισολογισμού» της περιουσίας τους. Ενώ, για τα νομικά πρόσωπα προσδιορίζουν τα φορολογητέα εισοδήματα τους μέσω δεκτών, ποσοστών και αναλογιών.

Για του περισσότερους φορολογούμενους η διαδικασία ενός φορολογικού ελέγχου είναι απαιτητική, δύσκολή και κοπιώδης αλλά με τις έμμεσες τεχνικές καθίσταται ακόμη βαρύτερη.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας αναλαμβάνουν να οργανώσουν τα επιχειρήματα και τις άμυνες σας σ’ αυτό το πολυδαίδαλο και απαιτητικό πλαίσιο, νομικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών μεγεθών, προκειμένου να ξεπεράσετε τις έμμεσες τεχνικές με τον καλύτερο τρόπο.

 

ΠΡΟΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 2013 ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Μη νόμιμα τα «εκκαθαριστικά» για τα αναδρομικά συνταξιούχων του 2013

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας ασχολούνται τον τελευταίο καιρό με το θέμα που προέκυψε από την επιβολή φόρου εισοδήματος σε μισθωτούς και συνταξιούχους για αναδρομικές αποδοχές του 2013 για τις οποίες δεν υπέβαλαν δήλωση.

Σε περίπτωση που έχετε λάβει σχετική ειδοποίηση στο εκκαθαριστικό σας θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους του γραφείου μας για να ενημερωθείτε και να προβούμε στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

Πράγματι, αντιδράσεις από χιλιάδες συνταξιούχους (κυρίως) έχει προκαλέσει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που εκδόθηκε στον Δεκέμβριο 2019, με την οποία δόθηκε οδηγία προς τις τοπικές Δ.Ο.Υ. να προχωρήσουν στον καταλογισμό φόρου εισοδήματος σε μισθωτούς και συνταξιούχους, για αναδρομικές αποδοχές, που είχαν εισπράξει το 2013 και για τις οποίες δεν είχαν υποβληθεί οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, τα σχετικά εκκαθαριστικά εκδόθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 και αναρτήθηκαν στο λογαριασμό του κάθε φορολογούμενου στο taxis, ενώ στην συνέχεια απεστάλησαν με απλές επιστολές στις διευθύνσεις των φορολογουμένων.

Ωστόσο, οι δικηγόροι φορολογικών υποθέσεων του γραφείου μας, μετά από έλεγχο του θέματος, διαπίστωσαν ότι η παραπάνω διαδικασία είναι παράνομη ενώ και οι εκδοθείσες πράξεις πάσχουν από ακυρότητα καθώς η Φορολογική Αρχή, με τις εν λόγω πράξεις τροποποίησε τα φορολογητέα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), χωρίς να μεσολαβήσει φορολογικός έλεγχος, με νομική βάση τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), σύμφωνα με την οποία η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (το παλιό εκκαθαριστικό) εκδίδεται, όχι μόνο με στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο, αλλά και επί τη βάσει κάθε άλλου στοιχείου που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί, ότι εάν η Φορολογική Αρχή ήθελε να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία, όφειλε να εκδώσει εντολή ελέγχου και να αποστείλει στον φορολογούμενο είτε Αίτημα Παροχής Πληροφοριών (άρθρο 14 ΚΦΔ) είτε, έστω, Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου (άρθρο 28 ΚΦΔ), ώστε να τηρηθούν οι εκ του νόμου διαδικαστικές προϋποθέσεις επιβολής φόρου σε βάρος του διοικούμενου και σε κάθε περίπτωση, να τηρηθεί το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως του διοικούμενου καθώς και να του δοθεί η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

Από τα παραπάνω, οι δικηγόροι φορολογικών υποθέσεων του γραφείου μας συμπεραίνουν ότι η Φορολογική Διοίκηση οδηγήθηκε στον καταλογισμό φορολογικών βαρών για αναδρομικά εισοδήματα του 2013 με την έκδοση μη νόμιμών πράξεων και χωρίς την τήρηση της προηγούμενης ακροάσεως.

Τι πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος;

Μόνη προστασία των φορολογουμένων η άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση των επίμαχων πράξεων ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σκοπό την ακύρωση των εν λόγω παράνομων πράξεων.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας έχουν ήδη αναλάβει και συνεχίζουν να αναλαμβάνουν περιπτώσεις φορολογουμένων, που θέλουν να ασκήσουν Ενδικοφανή Προσφυγή με σκοπό την δικαίωση τους.

Και εν συνεχεία τι γίνεται;

Η εξέταση της Ενδικοφανής Προσφυγής του φορολογούμενου γίνεται εντός προθεσμίας 120 ημερών από την υποβολή της.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μπορεί:

α. είτε να κάνει δεκτή την Προσφυγή του φορολογούμενου (μικρή πιθανότητα),

β. είτε να την απορρίψει με απόφαση της,

γ. είτε να την αφήσει αναπάντητή.

Μέχρι σήμερα δεν διαφαίνεται η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών να λαμβάνει θέση για τις υποβληθείσες Ενδικοφανείς Προσφυγές.

Τι γίνεται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις;

Εάν η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απορρίψει την Προσφυγή του φορολογούμενου είτε ρητά είτε σιωπηρά (που είναι και το πιθανότερο), μόνη οδός για την δικαίωση του φορολογούμενου είναι η άσκηση Προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας ετοιμάζονται, ήδη, για την άσκηση Δικαστικών Προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων όλης της χώρας, με σκοπό την προσβολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του 2013.

 

 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι δικηγόροι μας – φορολογικοί σύμβουλοι σας συμβουλεύουν τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που η επιχείρησή σας ελεγχθεί φορολογικά:

Η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου αποτελεί το πρώτο στάδιο του φορολογικού ελέγχου. Μετά από αυτήν ο φορολογούμενος γνωρίζει ότι εισέρχεται σε μια απαιτητική διαδικασία, υψηλού ρίσκου και κινδύνου.

Η κοινοποίηση εντολής ελέγχου είναι η αφετηρία για τα επόμενα στάδια με καταληκτικό στάδιο τον καταλογισμό φορολογικών βαρών και πρέπει ο ελεγχόμενος να επικοινωνήσει άμεσα με τον δικηγόρο του για τα φορολογικά θέματα και τον λογιστή του.

Όπως γνωρίζουν οι δικηγόροι μας με την εμπειρία τους σε φορολογικά θέματα, ο χρόνος στους φορολογικούς ελέγχους αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα οργάνωσης της άμυνας και των ισχυρισμών του φορολογούμενου.

Η αναζήτηση και η συλλογή στοιχείων είτε από τα βιβλία του φορολογούμενου είτε από τρίτους, όπως για παράδειγμα τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, πρώην και νυν συνεργάτες του, αποτελεί ένα από τα πλέον καθοριστικά στάδια οργάνωσης των ισχυρισμών του φορολογούμενου από τον δικηγόρο του.

Η πλέον αποτελεσματική άμυνα στηρίζεται σε όσο το δυνατόν πληρέστερη συλλογή στοιχείων και αυτή απαιτεί χρόνο προετοιμασίας. Γι’ αυτό το λόγο, ήδη, από το πρώτο στάδιο ο φορολογούμενος σε συνεργασία με τον δικηγόρο του πρέπει να προετοιμάζει τις γραμμές άμυνας του και να εξετάζει τους νομικούς και λογιστικούς ισχυρισμούς του, με επιμέλεια και προσοχή, για την επιλογή του πλέον ενδεδειγμένου.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας την απαιτητική διαδικασία των φορολογικών ελέγχων, ήδη, από το πρώτο στάδιο τους. Με επιμονή και επιμέλεια κατευθύνουν τους φορολογούμενους και τους λογιστικούς τους συμβούλους στην αναζήτηση των δόκιμων στοιχείων και προετοιμάζουν τις υπερασπιστικές γραμμές του φορολογούμενου, εξετάζουν τα εναλλακτικά σενάρια και αποφασίζουν για το πιο αποτελεσματικό.

1.Πως γνωρίζω εάν ελέγχομαι;

Ο φορολογούμενος γνωρίζει, με ασφάλεια, ότι ελέγχεται, μόνον από την κοινοποίηση σ’ αυτόν εντολής ελέγχου.

2.Τι είναι η εντολή ελέγχου;

Είναι η γραπτή εντολή για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Χωρίς εντολή ελέγχου δεν μπορεί να διενεργηθεί νόμιμος φορολογικός έλεγχος.

3.Πως λαμβάνω γνώση της εντολής ελέγχου;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1073/2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ έχει διευκρινιστεί, ότι η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοσή της.

4.Τι περιλαμβάνει η εντολή ελέγχου;

Α. Ποια υπηρεσία θα διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο. Μπορεί να είναι είτε η Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου είτε κάποιο ελεγκτικό κέντρο, όπως το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), η Οικονομική Αστυνομία κλπ. Οι δικηγόροι μας έχουν αντιμετωπίσει φορολογικούς ελέγχους από όλες τις παραπάνω φορολογικές αρχές.

Β. Ο αριθμός της εντολής ελέγχου και η ημερομηνία έκδοσης της.

Γ. Ποιος ή ποιοι υπάλληλοι, και μόνον, είναι αρμόδιοι να ελέγξουν την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.

Δ. Το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ε. Ποια είναι η ελεγχόμενη περίοδος.

ΣΤ. Το αντικείμενο ή τα αντικείμενα του φορολογικού ελέγχου, δηλαδή, αν ο φορολογικός έλεγχος θα αφορά την φορολογία εισοδήματος, τον φόρο δωρεών ή κληρονομιών, τα τέλη χαρτοσήμου κλπ. 

 1. Η χρονική διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, η οποία δύναται να παραταθεί μόνον μία φορά κατά έξι μήνες. Δεύτερη παράταση είναι δυνατή για ακόμη έξι μήνες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Θ. Το είδος του φορολογικού ελέγχου, δηλαδή, εάν είναι πλήρης ή μερικός.

 1. Ειδικές περιπτώσεις.

Έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης.

Ειδικά στις περιπτώσεις των επιτόπιων φορολογικών ελέγχων, δηλαδή, στις περιπτώσεις εκείνες, που η φορολογική αρχή αποφασίζει να ελέγξει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του, οι αρμόδιοι υπάλληλοι οφείλουν να επιδείξουν στους εκπροσώπους της επιχείρησης την ταυτότητα τους και την εντολή, πριν την έναρξη του ελέγχου.

 Έλεγχος σε οικία.

Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ξεκινούν να εργάζονται πάνω στο φορολογικό έλεγχο, επικοινωνούν με τα εκλεκτικά όργανα, αξιολογούν τα κρίσιμα περιστατικά, συλλέγουν το αναγκαίο υλικό, σταθμίζουν τους κινδύνους ώστε να προετοιμάσουν την υπόθεση για τα επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν.

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Ο φορολογικός έλεγχος έχει αλλάξει ουσιωδώς. Πλέον, ο φορολογούμενος έρχεται αντιμέτωπος με έγγραφα, διαδικασίες και στάδια, άγνωστα στο παρελθόν, που το καθένα από αυτά έχει κρίσιμες νομικές συνέπειες και για αυτόν τον λόγο η υποστήριξη από έναν δικηγόρο φορολογικού δικαίου και έναν έμπειρο λογιστή είναι απαραίτητη από την αρχή.

Τα στάδια του σύγχρονου φορολογικού ελέγχου εξελίσσονται, συνήθως, ως εξής:

α. έκδοση Εντολής Ελέγχου.

Στο στάδιο αυτό ο φορολογούμενος επιλέγεται για φορολογικό έλεγχο. Ο ίδιος ακόμη δεν το γνωρίζει.

β. κοινοποίηση της Εντολής Ελέγχου.

Στο στάδιο αυτό η Φορολογική Αρχή κοινοποιεί στον φορολογούμενο την απόφαση της να ελέγξει την ακρίβεια των φορολογικών του υποχρεώσεων. Αυτό είναι το σημείο που ο φορολογούμενος πρέπει να καλέσει άμεσα τον δικηγόρο του και τον φορολογικό του σύμβουλο και να τους ενημερώσει.

γ. έκδοση και κοινοποίηση Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών.

Το στάδιο είναι προαιρετικό για την Φορολογική Αρχή. Δηλαδή εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο εκδίδει και κοινοποιεί στον φορολογούμενο Αίτημα Παροχής Πληροφοριών. Εντούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι μετά το 2010, η εμπειρία μας δείχνει, ότι εκδίδεται και αποστέλλεται σχεδόν σε όλες τις υποθέσεις. Με το Αίτημα Παροχής Πληροφοριών η Φορολογική Αρχή ζητά από τον φορολογούμενο να προσκομίσει στοιχεία και πληροφορίες για τα οικονομικά του δεδομένα.

δ. υποβολή εξηγήσεων και πληροφοριών.

Ο φορολογούμενος αναλόγως του περιεχομένου του Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών απαντά στα φορολογικά όργανα με ένα ή περισσότερα υπομνήματα και προσκομίζει τα αναγκαία στοιχεία, που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του. Η σύνταξη του υπομνήματος πρέπει να γίνει από έμπειρο δικηγόρο σε συνεργασία με τον λογιστή του ελεγχόμενου. Οι δικηγόροι της εταιρίας μπορούν να σας συνδράμουν στην σύνταξη του υπομνήματος.

ε. έκδοση και κοινοποίηση του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου και Πράξης (ή πράξεων) Προσωρινού Προσδιορισμού Φόρου.

Αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια του φορολογικού ελέγχου. Στο Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου, ο φορολογούμενος βρίσκεται στο «παρά ένα». Η Φορολογική Αρχή, ήδη, έχει εξάγει τα προσωρινά συμπεράσματα της και τα κοινοποιεί με το Σημείωμα καλώντας, ταυτόχρονα, τον φορολογούμενο εντός προθεσμίας 20 ημερών να απαντήσει.

στ. υποβολή εκ μέρους του φορολογουμένου Απόψεων.

Στο στάδιο αυτό και σε προθεσμία 20 ημερών από την παραλαβή του Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου ο φορολογούμενος μέσω του δικηγόρου που συνεργάζεται για τα φορολογικά του θέματα, υποβάλλει τις Απόψεις του αντικρούοντας τα πορίσματα της Φορολογικής Αρχής, που ενσωματώνονται στο Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου.

ζ. έκδοση και κοινοποίηση Πράξης (ή Πράξεων) Διορθωτικού Οριστικού Προσδιορισμού Φόρου και Έκθεσης Ελέγχου.

Στο συγκεκριμένο στάδιο ο φορολογικός έλεγχος έχει περατωθεί, τα όργανα της Φορολογικής Αρχής, που διεξήγαν τον έλεγχο, αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους και τις Απόψεις του φορολογούμενου καταλήγουν στα πορίσματα τους και τα κοινοποιούν.

Οι Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου αποτελούν τις καταλογιστικές πράξεις των φόρων, δηλαδή, μέσω αυτών η Φορολογική Αρχή επιβάλλει τους σχετικούς φόρους.

η. Ενδικοφανής Προσφυγή

Εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί τα πορίσματα των φορολογικών οργάνων, δηλαδή αμφισβητεί την βασιμότητα των όσων η φορολογική αρχή επικαλείται, είτε εν όλω είτε εν μέρει, τότε έχει το δικαίωμα να ασκήσει Ενδικοφανή Προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ζητώντας την επανεξέταση της υποθέσεως του.  Οι δικηγόροι μας – φορολογικοί σύμβουλοι θα αναλάβουν την σύνταξη της ενδικοφανούς προσφυγής σε συνεργασία με τον λογιστή της επιχείρησης. Η ενδικοφανής προσφυγή είναι σημαντικότατο βήμα εφόσον τα νομικά επιχειρήματα που θα αναπτυχθούν σε αυτήν καθορίζουν την πορεία της υπόθεσης και στο Δικαστήριο κατά ένα μεγάλο μέρος και για αυτόν τον λόγο κρίνεται απαραίτητο να γίνει από έμπειρο δικηγόρο – φορολογικό σύμβουλο.

θ. H Ενδικοφανής Προσφυγή είναι δικαστική προσφυγή;

Όχι, η Ενδικοφανής Προσφυγή δεν είναι δικαστική προσφυγή.

ι. Μπορώ να κάνω κατ’ ευθείαν δικαστική Προσφυγή;

Όχι, η Ενδικοφανής Προσφυγή είναι προϋπόθεση προκειμένου μια φορολογική υπόθεση να εισαχθεί μεταγενέστερα σε δικαστήριο. Χωρίς την άσκηση της, δεν μπορεί ο φορολογούμενος να αμφισβητήσει όσα του καταλογίζουν.

ια. Τι είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών;

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, δεν είναι δικαστήριο, είναι μια κεντρική υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που εξετάζει όλες τις Ενδικοφανείς Προσφυγές στην Ελλάδα και εδρεύει στην Αθήνα και στην Θεσσαλονική.

Επομένως, τα όργανα που εξετάζουν τις Ενδικοφανείς Προσφυγές δεν είναι δικαστές αλλά υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ιβ. Πόση προθεσμία έχω για να ασκήσω Ενδικοφανή Προσφυγή;

Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής του φορολογούμενου είναι 30 ημέρα από την ημέρα, που του κοινοποιούνται οι Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

ιγ. Σε πόσο διάστημα θα εξεταστεί η Ενδικοφανής μου Προσφυγή;

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εξετάζει τις Ενδικοφανείς Προσφυγές εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών.  

ιδ. Τι γίνεται όταν παρέλθει το διάστημα των 120 ημερών;

Εντός της προθεσμίας των 120 ημερών η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εξετάζει την Ενδικοφανή Προσφυγή του φορολογούμενου και τους λόγους που προβάλλει.

Η εν λόγω υπηρεσία:

 • είτε κάνει δεκτή την Ενδικοφανή Προσφυγή του φορολογούμενου, δεχόμενη τους ισχυρισμούς του,
 • είτε κάνει εν μέρει δεκτή την Ενδικοφανή Προσφυγή του φορολογούμενου, δεχόμενη κάποιους από τους ισχυρισμούς του,
 • είτε απορρίπτει με ρητή απόφαση της συνολικά Ενδικοφανή Προσφυγή του φορολογούμενου,
 • είτε δεν απαντά καθόλου, οπότε σιωπηρά την απορρίπτει.

ιε. Τι γίνεται μετά την Ενδικοφανή Προσφυγή;

Σε περίπτωση μη δικαίωσης του φορολογούμενου, ο τελευταίος μπορεί εντός προθεσμίας 30 ημερών να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων, προκειμένου, να κριθούν οι ισχυρισμοί του από ανεξάρτητο δικαστικό όργανο.

Σε όλα τα ανωτέρω στάδια οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου και οι φορολογικοί σύμβουλοι του γραφείου μας αναλαμβάνουν να συντάξουν τα υπομνήματα σας, να απαντήσουν στους ισχυρισμούς των φορολογικών αρχών, να σταθμίσουν τα υπέρ και τα κατά των θέσεων σας και να οργανώσουν την άμυνα σας γι’ αυτό το πολυδαίδαλο και απαιτητικό πλαίσιο, προκειμένου να αποφύγετε τα πιο επικίνδυνα μονοπάτια.

Ο φορολογικός έλεγχος είναι μια δύσκολη ταλαιπωρία αλλά η άρτια και συγκροτημένη προετοιμασία μπορεί να καταστούν ο πιο αποτελεσματικός αρωγός σας.

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Το κράτος ειδικά μετά το 2010 εστιάζει ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών του στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής, ώστε να αυξήσει τα έσοδα του.

Βασικός βραχίονας στην προσπάθεια του, οι φορολογικοί έλεγχοι επί φυσικών και νομικών προσώπων. Εάν δε, ο χειρισμός τους είναι επιπόλαιος και επιδερμικός είναι εξαιρετικά πιθανό να δημιουργήσουν μια πολύ μεγάλη και επικίνδυνη ταλαιπωρία τους φορολογούμενους.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας απαντούν στις βασικές ερωτήσεις των φορολογουμένων που βρίσκονται σε φορολογικό έλεγχο.

 

Ο φορολογικός έλεγχος δεν είναι μια «λογιστική υπόθεση»; Γιατί χρειάζεται ένας φορολογικός δικηγόρος;

Η απάντηση μας είναι ότι δεν είναι, πλέον, μια αμιγώς «λογιστική υπόθεση». Η εξέλιξη των φορολογικών ελέγχων, η συστηματοποίηση της νομοθεσίας (έστω και μερικώς) με τον νεότερο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), έχουν προσδώσει, παράλληλα προς τον λογιστικό χαρακτήρα των υποθέσεων, που ποτέ δεν έχασαν, και μία έντονη και πολλές φορές καθοριστικής σημασίας νομική διάσταση.

Αυτό έχει σαν συνέπεια η προετοιμασία των φορολογουμένων για την αντιμετώπιση αυτής της διαδικασίας να πρέπει, αναγκαίως, να είναι τουλάχιστον διπλή και σε λογιστικό και σε νομικό επίπεδο μέσω ενός εξειδικευμένου δικηγόρου φορολογικού δικαίου.

Άλλωστε, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι οι φορολογικές διατάξεις, δηλαδή, οι νόμοι που κρίνουν τι είναι εισόδημα, ποιος είναι ο υπόχρεος του εισοδήματος, πότε υπάρχει απόκρυψη, τι είναι η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή και πολλά άλλα ζητήματα, καθορίζονται μέσα από νομικές διατάξεις.

Αυτός είναι, κατ’ αρχήν, ο κύριος λόγος της αναγκαιότητας της νομικής συμπαράστασης ενός δικηγόρου φορολογικού δικαίου στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου, ότι τελικώς η υπεράσπιση του φορολογουμένου θα κριθεί και από τα νομικά του επιχείρηματα.

Επιπλέον, δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι οι περισσότερες περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων καταλήγουν στα δικαστήρια, οπότε είναι βέβαιη η καταληκτική εμπλοκή δικηγόρου σε περίπτωση αμφισβήτησης των πορισμάτων της φορολογικής αρχής.

Η εμπειρία των δικηγόρων φορολογικού δικαίου του γραφείου μας δείχνει ότι πιο νωρίς εμπλέκεται ένας νομικός στο πλαίσιο ενός φορολογικού ελέγχου τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας αποκτά η υπόθεση, στο μέτρο και στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

 

Τι είναι ο φορολογικός έλεγχος;

Ο τρόπος που το Ελληνικό Δημόσιο διαπιστώνει την ακρίβεια και την αλήθεια των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων είναι ο φορολογικός έλεγχος.

 

Ποιοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φορολογικού ελέγχου;

Έμποροι, επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα και όλα τα φυσικά πρόσωπα βρίσκονται, συνεχώς, στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων), με σκοπό την επαλήθευση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και τον καταλογισμό επιπρόσθετων φορολογικών βαρών.

 

Ποιες υπηρεσίες διενεργούν φορολογικούς ελέγχους;

Ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται μέσω διαφόρων φορολογικών οργάνων.

Έτσι ο φορολογούμενος μπορεί να έρθει αντιμέτωπος:

 • είτε με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία), στην οποία υπάγεται,
 • είτε με το Σ.Δ.Ο.Ε. (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος), όπου έχει αρμοδιότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια,
 • είτε με το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. (Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου), όπου έχει αρμοδιότητα για τα φυσικά πρόσωπα σε όλη την ελληνική επικράτεια,
 • είτε η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) που έχει περιφερειακές διευθύνσεις σε όλη την επικράτεια,
 • είτε η Οικονομική Αστυνομία, όπου έχει αρμοδιότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

 

Πως διενεργούν οι υπηρεσίες τον φορολογικό έλεγχο;

Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών επιφορτίζονται με την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων.

Αναλαμβάνουν, δηλαδή, να επαληθεύσουν, αν τα οικονομικά στοιχεία, που δήλωσαν οι φορολογούμενοι είναι τα ακριβή ή έχουν αποκρυβεί εισοδήματα που έπρεπε να φορολογηθούν.

 

Ποσό διαρκεί ένας φορολογικός έλεγχος;

Η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου είναι δυναμική και εξελίσσεται, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων της υπόθεσης, οπότε κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Πλην όμως η εμπειρία του γραφείου μας καταγράφει ότι αυτή η διαδικασία εξελίσσεται μέσα σε αρκετούς μήνες. Σε πάρα πολλές δε, περιπτώσεις που φορολογούμενοι αμφισβητούν, ενώπιον δικαστηρίων, τα πορίσματα των φορολογικών οργάνων η υπόθεση μπορεί να διαρκέσει και περισσότερα έτη.

 

Είμαι φορολογούμενος έχω υποστεί φορολογικό έλεγχο και έχω την εντύπωση, ότι η Φορολογική Αρχή ορθά μου επιβάλει επιπλέον φόρο. Τι ανάγκη έχω τον φορολογικό δικηγόρο;

Ακόμη και σ’ αυτήν την περίπτωση, που ο φορολογούμενος ή ο οικονομικός του συμπαραστάτης (λογιστής) έχουν την εντύπωση ότι πράγματι ο καταλογισμός φόρου είναι βάσιμος, έχει αξία η έρευνα της υπόθεσης από ένα νομικό, καθώς μέσα από την παρακολούθηση των αποφάσεων των δικαστηρίων (νομολογία), είναι ο πλέον ειδικός στο να διαγνώσει τις νομικές πτυχές της υπόθεσης και να σταθμίσει τα πιθανά νομικά σφάλματα των φορολογικών αρχών.

Άλλωστε αν όλοι οι φορολογούμενοι είχαν αυτή τη σκέψη ότι δηλαδή κάθε φορά, που οι φορολογικές αρχές καταλογίζουν ένα φόρο αυτός είναι και βάσιμος, τότε δεν υπήρχε ανάγκη ύπαρξης δικαστηρίων, ενώ ακόμη περισσότερο δεν θα εκδίδονταν αποφάσεις που δικαιώνουν τους φορολογούμενους.

Αν δεν υπήρχαν φορολογούμενοι που οδηγούσαν τις υποθέσεις στην δικαιοσύνη δεν θα δικαιώνονταν, δεν θα ακυρώνονταν πρόστιμα και φόροι.

Στη μάχη της υπεράσπισης των φορολογουμένων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, οι δικηγόροι φορολογικού ελέγχου του γραφείου μας στέκονται στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή. Προετοιμάζουν τους ισχυρισμούς σας, συλλέγουν τα στοιχεία σας, συνεργάζονται με τον οικονομικό σας συμπαραστάτη (λογιστή), οργανώνουν την άμυνα σας και σταθμίζουν τις πιθανότητες νίκης σας.